ÁÜF / Adatvédelem

    Home  /  ÁÜF / Adatvédelem

Àltalános üzleti feltételek / Adatvédelmi szabályzat

Felelősség a honlap tartalmával szemben 

WEBER Virág (WV) semminemű garanciát nem vállal a honlap által tartalmazott információk aktualitására, korrektségére, teljességére vagy minőségére vonatkozóan. A WV-al szembeni olyan anyagi, vagy eszmei jellegű károkra vonatkozó garanciális igények alapvetően ki vannak zárva, melyek az ismertetett információk alkalmazására, vagy nem-alkalmazására, illetve a hibás, vagy hiányos információk használatára vezethetők vissza, amennyiben WV részéről nem áll fenn a szándékos, vagy súlyos gondatlanságra utaló vétkesség.

Minden ajánlat kötelezettség nélküli. WV nyomatékosan fenntartja magának a jogot a honlap oldalainak, vagy az általa tartalmazott valamennyi ajánlatnak a külön előzetes figyelemfelhívás nélküli megváltoztatására, vagy kiegészítésére, törlésére, vagy a nyilvánosságra hozataluk időleges, vagy végleges beszüntetésére.

Utalásokkal és linkekkel kapcsolatos felelősség

A WV felelősségi körén kívül eső külső internet-oldalakra (linkekre) történő közvetlen, vagy közvetett utalások esetében kizárólag akkor léphetne életbe WV garanciális felelősségvállalási kötelezettsége, ha WV az egyes tartalmakról tudomással bír és technikailag lehetséges és elvárható volna a jogba ütköző tartalmak esetében azoknak általa történő megakadályozása.

WV ezért nyomatékosan kijelenti, hogy a linkek felvételének időpontjában a belinkelt oldalak illegális tartalmaktól mentesek voltak. WV-nak semmilyen befolyása nincs az aktuális és jövőbeni alakításukra és a belinkelt/becsatolt oldalak tartalmára. Ezért nyomatékosan kijelenti, hogy minden felelősséget elhárít magáról az összes belinkelt/becsatolt olyan oldaltartalmak tekintetében, melyek a belinkelés után megváltoztatásra kerültek. Ezen kijelentése érvényes az összes, saját internet-tartalmán belül felvett linkre és utalásra. Az illegális, hibás vagy nem hiányos tartalmakért és különösképpen az ilyen jellegű kínált tartalmak használatából vagy nem-használatából keletkező károkért egyedül annak az adott oldalnak a szolgáltatója felel, akire utalás történt és nem pedig az, aki a linkeken keresztül csak a mindenkori publikációra ráutal.

Szerzői és árujelzői jogok

WV arra törekszik, hogy minden publikációjában ügyeljen az alkalmazott grafikák, hanganyagok, videók és szövegek szerzői jogaira, hogy saját maga által készített grafikákat, hanganyagokat, videókat és szövegeket használjon, vagy licencek által nem kötött grafikákra, hanganyagokra, videókra és szövegekre nyúljon vissza.

Az internetkínálaton belül megnevezett valamennyi, vagy adott esetben harmadik fél által védett összes márka- és áruvédjegy korlátozás nélkül a mindenkori érvényes árujelzői jog hatálya alá, ill. a mindenkori bejegyzett tulajdonosuk birtokjogába tartozik. A megnevezésből egyedül még nem lehet arra következtetni, hogy a márkajel nincs harmadik fél által levédve! A WV által készített anyagok szerzői jogával egyedül WV rendelkezik. Az ilyen grafikák, hanganyagok, videók és szövegek sokszorosítása, vagy egyéb elektronikus vagy nyomtatott publikációkban történő alkalmazása WV kifejezett engedélye nélkül tilos.

Adatvédelmi nyilatkozat, információs kötelezettség

Számomra az Önök személyes adatainak védelme különleges jelentőségű. Ezért az Önök adatainak kezelése, feldolgozása kizárólag a törvény által megszabott előírások (DSGVO, TKG 2003) előírásai szerint történik. Ezekben az adatvédelmi információkban tájékoztatjuk Önöket az általunk végzett adatfeldolgozások legfontosabb szempontjairól.

Adatfeldolgozások

Amennyiben az internetajánlaton belül lehetőség van személyes, vagy üzleti adatok (e-Mail címek, nevek, lakcímek, egyéb címek) megadására, úgy ezeknek az adatoknak a felhasználó általi kiszolgáltatása kizárólag önkéntes alapon történik.

Mi az Önök adatait (név- és kapcsolattartási adatokat) az ajánlatkérések feldolgozása céljából, illetve a kapcsolódó kérdések esetére hat hónap időtartamig tároljuk.

A megbízásokhoz kapcsolódó adatokat a nyilvántartás és a megbízás lebonyolítása céljából – amennyiben egyéb, törvény által előírt megőrzési határidő nem áll fenn – két évig tartjuk nyilván. Adatait harmadik fél részére csak törvényben előírt kötelezettség, vagy az Önök nyomatékos hozzájárulása esetén adjuk ki.

Az Ön jogai

Önt megilleti a felvilágosításra, helyesbítésre, törlésre, korlátozásra, adatátvitelre, visszavonásra és tiltakozásra vonatkozó jog. Amennyiben Ön úgy véli, hogy adatainak feldolgozása az adatvédelmi szabályokba ütközik, vagy adatvédelmi jogokkal kapcsolatos igényei egyéb módon sérülnek, Önnek jogában áll jogorvoslatra a felügyeleti hatósághoz fordulni. Ausztriában ezt a feladatot a Datenschutzbehörde látja el.

Engem a következő kapcsolattartási lehetőségeken át érhetnek el:

Virág WEBER, 1190 Wien, Klabundgasse 5-7/1/2 Tel. 0676/936 2110, dancevital@outlook.de

A szabályozás jogérvényessége

Ezek az Általános Üzleti Feltételek és az Adatvédelmi nyilatkozat annak az internet-ajánlatnak a részeiként tekintendők, amelyről utalás történt erre a weboldalra. Amennyiben a fentiekben ismertetett szabályozások részei, vagy egyes megfogalmazásai nem felelnek meg az érvényben lévő jogi előírásoknak, úgy az a többi előírás tartalmát és érvényességét nem érinti.

Elektronikus számlázás

A megbízott (munkavállaló) (WV) jogosult a számláit a megbízó részére elektronikus formában is kiállítani. A megbízó nyomatékosan kijelenti, hogy egyetért a számláknak a megbízott (WV) részéről elektronikus úton történő megküldésével.

A szellemi tulajdon védelme

A munkavállaló (tanár) és munkatársai, valamint a megbízott harmadik fél által alkotott művek tulajdonjoga a munkavállalónál (tanárnál) marad. Ezeket az alkotásokat a megbízó a szerződéses viszony fennállása alatt, illetve annak befejeződése után kizárólag a szerződés által meghatározott célokra használhatja. A megbízó nem jogosult az alkotást (alkotásokat) a megbízott (tanár) kifejezett hozzájárulása nélkül sokszorosítani és/vagy forgalmazni. Az alkotás jogellenes sokszorosítása/forgalmazása következtében harmadik féllel szemben – különösképpen az alkotás helyességére vonatkozóan – kizárt a munkavállaló (tanár, WV) felelőssége. Amennyiben a megbízó vét ezen rendelkezések ellen, úgy a megbízottnak (tanárnak) jogában áll a szerződés azonnali, idő előtti felmondása és egyéb törvényben előírt igényeinek érvényesítése, különös tekintettel a mulasztásra és/vagy kártérítésre.

Bírói illetékesség

A bírói illetékesség kizárólagos helye: Wien